Kvalitet & arbetsmiljö

Vi strävar ständigt efter att öka värdet på vårt jobb genom att vara i framkant gällande produktutveckling och kvalitetssäkring. Detta gör vi genom att alltid ställa produkter som vi använder i den dagliga driften mot varandra, alltid leta efter kostnadseffektiva arbetssätt som är lönsamma för såväl kunden som oss. Vi ska leverera tjänster och ett slutresultat till högsta kvalitet och arbetar efter leverans i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.


De mänskliga resurserna är vår största tillgång och nyckeln till totalkvalitet. Vi strävar efter att ha engagerade medarbetare som samarbetar prestigelöst och med lojalitet mot både det egna företaget och kund. Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar, förordningar och andra krav vi förbundit oss följa. Vi arbetar även med att ständigt förbättra prestandan för vårt ledningssystem enligt
ISO 9001.

Att vara informerad anser vi vara både en rättighet och en skyldighet. Vi står för en öppen och rak kommunikation och vår verksamhet präglas av ett öppet informationsutbyte där vi ska visa stor öppenhet mot kunder.
Efter avslutat arbete så skickar vi ut en enkät till våra kunder där de får bedöma bland annat slutresultatet, utförandet och kundvänligheten för att kunden och kundens åsikter är viktigast för oss för att fortsätta bedriva en måleriverksamhet med de nöjdaste kunderna.

Arbetsmiljö

Vi vill att våra medarbetare ska kunna gå från arbetsdagen i samma skick som de kom dit. Vi tar därför arbetsmiljö på mycket stort allvar och arbetar ständigt tillsammans med våra medarbetare för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi åtar oss att ständigt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker för att säkerställa våra medarbetares hälsa. I måleribranschen finns hälsorisker som kan få en negativ påverkan direkt eller som förslitningsskador längre in i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga bägge typer. Vi arbetar systematiskt enligt ledningssystem ISO 45001 för att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.